כללי התנהגות ונוהל משמעת
בפעילות המאורגנת על ידי אגודת בית ההנדסאי

 
המסמך מנוסח בלשון "זכר" מטעמי נוחות בלבד וכל האמור מתייחס גם ללשון "נקבה".


כללי התנהגות


1.     האגודה היא עמותה רשומה כחוק, שפועלת כאגודה מקצועית. האגודה מפעילה סמינרים ופעילויות להעשרת הידע המקצועי של חבריה - הנדסאים וטכנאים.
2.     האגודה מזמינה את כל החברים לקחת חלק בפעילות וליהנות מפעילות וסמינרים מקצועיים ברמה גבוהה.
3.     על מנת להבטיח את פעילותה התקינה של האגודה, ועל מנת להבטיח שהאגודה תעמוד בדרישות המחויבות לפעילותה כעמותה וכאגודה מקצועית, חייבת האגודה לפעול על פי כללי התנהגות.
4.     האגודה מצפה מכל חבריה שמשתתפים בפעילות לקיים את כללי ההתנהגות הבסיסיים.
5.     כללי ההתנהגות הבסיסיים להשתתפות בפעילות האגודה, והשתתפות בסמינרים בארץ ובחו"ל ובסיורים מקצועיים הם כדלקמן:
        א.       החברים מחויבים לפעול בכל הקשור לרישום לפעילות ולביטול רישום, בהתאם לנהלי האגודה.
        ב.       החברים מחויבים לפעול בהתאם לנהלי והנחיות האגודה בכל הקשור לפעילות ולעמוד בדרישות הספציפיות בהתאם לסוג הפעילות. לדוגמה: חובת עריכת ביטוח נסיעות לחבר שנרשם לסמינר בחו"ל טרם היציאה לסמינר.
        ג.        החברים מחויבים בהתנהגות הולמת במהלך כל הפעילות כלפי מרכז הסמינר ויתר משתתפי הפעילות וכלפי נותני השירות.
        ד.        כעיקרון, חובה להשתתף בכל ההרצאות והפעילויות להעשרת הידע המקצועי שנערכות במסגרת הפעילות המקצועית. החובה היא להשתתף בכל הפעילויות שהן חלק מתוכנית הסמינר. ניתן להיעדר מפעילות רק מסיבה מוצדקת ובאישור מראש של מרכז הסמינר.
       ה.       היעדרות ללא סיבה מוצדקת מפעילות מקצועית במסגרת הסמינר וללא אישור מוקדם של מרכז הסמינר, עלולה להביא לכך שהחבר לא יקבל אישור השתתפות.
         ו.        מרגע היציאה לסמינר ועד לסופו מרכז הסמינר הוא הנציג המוסמך מטעם האגודה. יש לפעול בהתאם להנחיות המרכז, או בהתאם להנחיות כל נציג מוסמך אחר מטעמה של האגודה, שמנהל את הפעילות.
        ז.        בסמינר לחו"ל, חבר אגודה ו/או הנלווה לו שנרשמו לסמינר, מחויבים לצאת עם כלל חברי הקבוצה ולשוב עימם ארצה בתום ימי הסמינר ו/או בתום טיול ההמשך בשיתוף עם מועדון הוט, (טיול המשך בשיתוף עם מועדון הוט - יתקיים בדרך כלל בסמינרים ליעדים ארוכים שמשך הטיסה ליעד ארוכה יחסית ובסיום חלק הסמינר).

 נוהל משמעת


1.     על מנת להבטיח התנהגות נאותה של החברים בפעילויות האגודה אושר על ידי הנהלת האגודה נוהל משמעת ועיקריו מפורטים להלן:
        א.       ועדת המשמעת תדון בכל תלונה שתתקבל על הפרת משמעת של חבר האגודה במסגרת פעילותה של האגודה.
        ב.       אנו מוצאים לנכון לפרט מספר דוגמאות מהעבר של הפרות משמעת:
         1)     צירוף צדדים שלישיים, שאינם חברים באגודה ואינם זכאים להשתתף בפעילות האגודה, בניגוד להוראות מפורשות של האגודה.
          2)    שימוש בנקודות הזכות של חבר, שלא לטובת החבר, בניגוד לתקנון האגודה.
          3)    הפרת הוראות של מרכזי סמינר בסמינרים בארץ ובסמינרים בחו"ל וגם בסיורים מקצועיים.
          4)    אי הגעה לשדה התעופה בתום סמינר בחו"ל והארכת שהייה בחו"ל ללא היתר.
          5)    התנהגות מילולית בלתי הולמת כלפי עובדי האגודה, מרכזי סמינר וכלפי נותני שירות.
          6)    היעדרות בלתי מוצדקת מהרצאות/פעילויות להעשרת הידע המקצועי במסגרת סמינר שנערך בארץ.
          7)    היעדרות בלתי מוצדקת מכל פעילות שמאורגנת במסגרת סמינרים בחו"ל.
                    ג.      ועדת המשמעת תעביר כל תלונה לחבר ותקבע את המועד לקבלת התייחסותו לתלונה.
                  הדיון יהיה על בסיס טיעונים בכתב (שישלחו בדואר אלקטרוני ל- aguda@beithandesai.org.il), אלא אם כן תחליט ועדת המשמעת אחרת.
                    ד.     לאחר שתאפשר לחבר להעביר את תגובתו לתלונה, תקבל וועדת המשמעת, החלטה לגבי התלונה שהוגשה.
2.     ועדת המשמעת רשאית להטיל:
     1)    התראה.
     2)    קביעה כי השתתפות החבר בפעילות נשוא התלונה או בפעילות עתידית של האגודה, תהיה לפי עלות מלאה, ללא סבסוד של האגודה.
     3)    השעיה זמנית מפעילות האגודה לתקופה של עד 24 חודשים.
     4)    לפעול להוצאת החבר מחברותו באגודה, בהתאם לתקנון האגודה.
3.     כל משתתף בפעילות של האגודה יחתום, כחלק מהליך הרישום, על אישור שהוא מודע לכללי ההתנהגות וכי ידוע לו שהאגודה רשאית להפעיל את נוהל המשמעת במקרים של התנהגות בניגוד לכללי ההתנהגות הבסיסיים.

 

אנו סמוכים ובטוחים   לקבלת שיתוף פעולה מלא של החברים, באופן שימנע את הצורך בהפעלת נוהל המשמעת.